Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van NAUTICA, is het mogelijk dat de informatie die op NAUTICA wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden.

Beweringen en meningen, geuit in de artikelen en mededelingen op de pagina’s van NAUTICA zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de redactie, de webbeheerder of de Internet-provider

Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op NAUTICA geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van NAUTICA, of met de tijdelijke onmogelijkheid om NAUTICA te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van NAUTICA verkregen is. NAUTICA garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst genoemd in deze publicatie, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering.

Met het oog hierop wordt de lezer altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via NAUTICA verkregen informatie.

De informatie op NAUTICA wordt wekelijks aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

NAUTICA werkt samen met een onafhankelijke partij die de banners beheert op deze site. NAUTICA kan niet aansprakelijk worden gehouden voor het beleid wat deze partij op het gebied van uw privacy en het tonen van de banners op deze site voert. Beweringen en meningen, geuit in de bannering op de pagina’s van NAUTICA zijn die van de campagne houder(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de redactie, de webbeheerder, of de Internet-provider.

Tessa HeerschopDisclaimer